Kokybės vadyba

UAB „BIRŽŲ RANGA“ KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

UAB "BIRŽŲ RANGA" - viena didžiausių ir seniausių įmonių rajone (įkurta 1956 m.). Per ilgametę praktiką mūsų kolektyvas paliko gilius pėdsakus kuriant rajono infrastruktūrą, melioruojant žemę, tvarkant aplinką (nutiesti nauji ir modernizuoti keliai, tiltai, inžineriniai tinklai, pastatyta dauguma rajono hidrotechninių statinių, suremontuoti viešosios paskirties bei kultūros paveldo objektai ir t.t.). Nėra rajone įmonės ar gyventojo, kurie nesinaudotų mūsų transporto, kelių ir statybinės technikos paslaugomis, paslaugomis tvarkant gatves, žemės sklypus, remontuojant pastatus ir t.t.


Bendrovė nuolatos tobulina savo veiklą. Siekdami išlaikyti ir dar labiau sustiprinti savo konkurencingumą, Bendrovė įdiegė ir nuolat tobulina integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimus.


Pasiekti numatytus tikslus ir įgyvendinti įsipareigojimus užsakovams - tokia yra pagrindinė mūsų veiklos varomoji jėga.


Mūsų nuostatos kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse:


 • kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartų principų laikymasis yra mūsų veiklos plėtojimo ir tobulinimo varomoji jėga;
 • siekiame būti profesionaliausi ir geriausi savo paslaugų teikėjai, nes esame reiklūs sau patiems;
 • visur ir visada siekiame geriausių rezultatų. Savo klientams siekiame įrodyti, kad bendradarbiaujant su mumis, jų investicijos atsipirks su kaupu;
 • siekiame nuolatos tobulinti Bendrovės valdymo procesus ir kiekvieną naują užsakymą realizuoti vis aukštesniu organizaciniu-techniniu lygiu;
  didelį dėmesį skirti aplinkosaugai ir darbuotojų saugai bei sveikatai. Atidžiau planuoti gamybos sąnaudas, taupiai ir racionaliai naudoti išteklius, laikytis LR teisinių aplinkosaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti ir profesinės rizikai šalinti ir mažinti;
 • siekiame vis geresnių rezultatų darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti - taikant rizikos veiksnių valdymą, nuolat vykdant nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją, sudarant saugią darbo aplinką bendrovės darbuotojams ir lankytojams, tinkamai parenkant saugias darbo bei apsaugos priemones, suteikiant galimybę darbuotojams konsultuotis bei skatinant jų dalyvavimą priimant, įgyvendinant ir tobulinant įvairius sprendimus veiklos kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos klausimais;
 • siekiame nuolatinio kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.
 • didesnę reikšmę skirti regiono įmonių ir gyventojų poreikių bei investicinių pajėgumų tyrimui. Tyrimo rezultatus naudoti veiklos strategijai formuoti ir gamybiniams pajėgumams vystyti;
 • dirbti su patikimais tiekėjais ir subrangovais, kad jų teikiamos paslaugos ir jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų mūsų bendrovės politiką, keliamus tikslus, teisinius reikalavimus;
 • plėtoti naują personalo valdymo sampratą. Darbuotojams sudaryti geresnes galimybės mokytis, siekti vis didesnės atsakomybės ir pripažinimo;
 • veiklos trūkumams šalinti pirmenybę teikiame prevencinėms priemonėms.

Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) vadovybinės vertinamosios analizės metu analizuojame Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rezultatyvumą, rengiame programas vis aukštesniems tikslams siekti, skiriame išteklius jų įgyvendinimui ir sistemos tobulinimui.


Bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys Bendrovės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.


Bendrovės politika periodiškai peržiūrima, vadovaujantis jos nuostatomis kiekvienais metais nustatomi konkretūs Bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslai.

2020 m. gegužės 29 d.

Generalinis direktorius, Stanislovas Mačiulskis

Suderinta su UAB „Biržų ranga“ profesine sąjunga:

2020 m. gegužės 29 d.

Profesinės sąjungos pirmininkas

Deimantas Simėnas

UAB „BIRŽŲ RANGA“ ANTIKORUPCIJOS POLITIKA

I. TIKSLAS


1. Apibrėžti UAB „Biržų ranga“ (toliau – Bendrovė) antikorupcijos įsipareigojimus bei pagrindines jų įgyvendinimo gaires.

II. TAIKYMO SRITIS


2. Antikorupcijos politika (toliau – Politika) taikoma visiems Bendrovės darbuotojams, akcininkams, pagal civilines sutartis samdomiems asmenims, veikiantiems Bendrovės vardu.
3. Bendrovė siekia, kad šių Politikos reikalavimų laikytųsi visi jos prekių ar paslaugų tiekėjai, rangovai, subrangovai, klientai, konsultantai, tarpininkai, paramos gavėjai ir kiti verslo partneriai.

III. POLITIKOJE NAUDOJAMI TERMINAI IR SUTRUMPINIMAI


4. Šioje Politikoje naudojami terminai ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:
4.1. Politika – ši UAB „Biržų ranga“ antikorupcijos politika.
4.2. Korupcija - bet kokios vertės nepagrįstos naudos (finansinės ar nefinansinės) siūlymas, žadėjimas, davimas, ėmimas arba prašymas ją gauti tiesiogiai ar netiesiogiai ir neatsižvelgiant į vietą (-as), pažeidžiant taikomus teisės aktus, kaip su asmens pareigų vykdymo veiksmingumu susijęs to asmens veikimo ar neveikimo skatinimas arba atsilyginimas už šį veikimą ar neveikimą.
4.3. Bendrovė - UAB „Biržų ranga“, juridinio asmens kodas 154802275, adresas - Rinkuškių g. 26, Rinkuškių k., LT-41187, Biržų r. sav., Lietuvos Respublika.
4.4. Darbuotojai – Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Politikoje numatyti reikalavimai darbuotojams taip pat taikomi Bendrovės vadovybei (Generaliniam Direktoriui bei Valdybos nariams) ir Bendrovės vardu veikiantiems samdomiems asmenims.
4.5. Vadovybė – Gen.direktorius bei Valdyba.
4.6. Verslo partneriai - tai klientai, tiekėjai, rangovai, konsultantai, subrangovai, paslaugų teikėjai ir kt.
4.7. Interesų konfliktas - situacija, kurioje verslo, finansiniai, šeimos ir giminystės, politiniai ar asmeniniai interesai galėtų daryti įtaką asmenų sprendimams atliekant pareigas Bendrovėje.
4.8. Kyšis - bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ar nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą darbuotojo, valdymo/priežiūros organo teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą, vykdant jam nustatytas funkcijas.
4.9. Dovana yra bet koks vertę turintis materialinis daiktas, įteikiamas kitam žmogui kaip draugystės ar dėkingumo ženklas pagal tarptautinį protokolą, nusistovėjusias tradicijas ir papročius. (pavyzdžiui, daiktai, pinigai, maistas, gėrimai, bilietai, paslaugos, kelionės, reklaminės išlaidos, rėmimas, mokymai, narystė ir kt.)
4.10. Svetingumas - malonus ir paslaugus žmogaus sutikimo, priėmimo arba aptarnavimo būdas, apimantis kompleksą apčiuopiamų (maistas, gėrimai, nakvynė) ir nepačiuopiamų (aptarnavimas, atmosfera, įvaizdis) elementų.
4.11. Prekyba poveikiu – siūlymas, pažadėjimas, susitarimas duoti arba kyšio davimas, siekiant, kad kitas asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus.


IV. ĮSIPAREIGOJIMAI ANTIKORUPCIJOS SRITYJE


5. Bendrovėje yra sukurta ir įgyvendinta Antikorupcinės vadybos sistema pagal standarto LST ISO 37001:2017 reikalavimus, kurią Bendrovė įsipareigoja prižiūrėti ir nuolat gerinti.
6. Bendrovėje draudžiama bet kokios formos Korupcija. Bendrovės Darbuotojai, Bendrovės vardu veikiantys asmenys, Verslo partneriai turi laikytis šių prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią Korupcijos apraiškoms
Bendrovėje ir tarpusavio ryšiuose su Bendrove:
6.1.Teisės aktų reikalavimų bei elgesio normų laikymasis.
Dirbdami Bendrovėje ar tarpusavio ryšiuose su Bendrove laikomės visų teisės aktų reikalavimų, bei vidaus dokumentų reikalavimų, reglamentuojančių korupcijos prevenciją. Situacijose, kai teisės aktai ar ši Politika nenustato atitinkamų elgesio normų, reikia elgtis taip, kad elgesys atitiktų visuomenėje priimtinus aukščiausius patikimumo, sąžiningumo ir skaidrumo standartus. Jei Bendrovės Verslo partneris turi savo antikorupcijos politiką, kurios reikalavimai nesutampa su šios Politikos reikalavimais, turi būti laikomasi griežtesnių reikalavimų.
6.2 Prekybos poveikiu ir kyšininkavimo draudimas
Bendrovė netoleruoja bet kokios prekybos poveikiu formos. Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negali būti siūlomi, duodami, prašomi, provokuojami ar priimami jokie kyšiai.
6.3. Sąžininga darbuotojų atranka
Bendrovėje Darbuotojai atrenkami sąžiningai, remiantis jų kompetencijomis bei Bendrovės poreikiu, vadovaujantis teisės aktais ir laikantis skaidrumo bei nediskriminavimo principų.
6.4. Interesų konfliktų vengimas
Bendrovėje ir tarpusavio ryšiuose su Bendrove turi būti vengiama bet kokio Interesų konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir objektyviam pareigų ar funkcijų vykdymui. Bendrovėje darbo priemonės, finansiniai, materialiniai ir informaciniai ištekliai naudojami tik tiesioginėms Bendrovės funkcijoms vykdyti, išskyrus atvejus, kai kitoks naudojimas yra aiškiai raštiškai reglamentuotas vidiniuose dokumentuose.
6.5. Skaidrūs pirkimai ir pardavimai
Bendrovė vykdo visas pirkimo bei pardavimo procedūras teisingai ir skaidriai, vadovaudamasi teisės aktais ir Bendrovėje galiojančiomis procedūromis, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų. Pirkimai ir gamyba vykdomi racionaliai panaudojant prekes, paslaugas ir Bendrovės lėšas. Jokios siūlytos ar įteiktos dovanos neturi įtakos tiekėjų pasirinkimui ar sprendimų priėmimui. Tais atvejais, kai nustatoma, kad esamų ar potencialių Verslo partnerių veikla bei elgesys pažeidžia Politikos nuostatas, Bendrovė imasi atitinkamų veiksmų, įskaitant ir sutartinių įsipareigojimų nutraukimą teisės aktų nustatyta tvarka.
6.6. Dovanų ir svetingumo politika
Siekdami išvengti bet kokių nesusipratimų ar dviprasmybių, Bendrovės Darbuotojai neteikia ir nepriima jokių dovanų ir svetingumo, kurie galėtų būti suprasti kaip skatinimas ar atlyginimas už sprendimą, palankumo ar išskirtinio vertinimo siekimas bet kokiose su Bendrove susijusiose veiklose.

Galima priimti ir dovanoti tik simbolines, reprezentacines, sąžiningo verslo praktikoje įprastas dovanas (pavyzdžiui, reklaminę atributiką, kalendorius, reprezentacinius suvenyrus, smulkius aksesuarus, maisto produktus, alkoholinius gėrimus), kurių vertė neviršija 40 eurų.

Kvietimai į mokamus dalykinius renginius (pavyzdžiui, konferencijos, seminarai, parodos, gaminių pristatymai), kurių vertė viršija 40 eurų, arba į įmonių šventes gali būti priimami, jei tam yra svarbių verslo priežasčių, ir tik, jei tai yra organizatoriaus verslo renginys ir, jei jame dalyvauja organizatoriaus atstovai.

Nepriklausomai nuo vertės negalima priimti ir dovanoti:

 • pinigų ar bet kokio kito pinigų ekvivalento (pavyzdžiui, dovanų ar nuolaidų kuponų, čekių);
 • kelionių, bilietų į kultūros, pramoginius ar sporto renginius ar pan.

Bendrovėje draudžiamos bet kokios formos dovanos ir svetingumas Lietuvos ar užsienio valstybių pareigūnams (tarnautojams), auditoriams, techniniams ekspertams, siekiant išvengti bet kokių prielaidų abejonėms dėl Bendrovės veiklos skaidrumo ir sąžiningumo.

Darbuotojams ir Verslo partneriams lankantis vieniems pas kitus, kiekviena iš šalių savo kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka patys, nebent tarpusavio sutartyse numatyta kitaip.

Svetingumas gali būti siūlomas esamiems ar potencialiems Verslo partneriams, ir priimamas iš jų, siekiant užmegzti arba sustiprinti verslo santykius, tačiau ne per dažnai. Svetingumas gali apimti gėrimus, užkandžius, pietus, vakarienes (kurių vertė neturi viršyti 40 eur vienam asmeniui).

Apie visas planuojamas, įteiktas ir gautas dovanas bei svetingumą nuo 10 eur vertės Darbuotojai privalo informuoti Bendrovės Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytoją, kuris šią informaciją registruoja Bendrovės Dovanų registre.

6.7 Paramos ir labdaros teikimo reglamentavimas

Bendrovė neteikia paramos ir labdaros, jei tai gali būti suprasta kaip kyšis. Bendrovėje susilaikoma nuo bet kokių įtakos formų – tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms, bei nefinansuojami ar kitais būdais neremiami politikai ar politinės partijos, rinkiminės kampanijos, politikų ar su jais susijusių asmenų vardu įsteigtų fondų, organizacijų, nei Lietuvoje nei kitoje šalyje.


V. POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ


7. Bendrovės Vadovybė užtikrina, kad Bendrovės strategija, veiklos procesai bei ši Politika derėtų tarpusavyje, bei skatina tinkamą antikorupcinę kultūrą Bendrovėje.
8. Bendrovės Struktūrinių padalinių vadovai yra atsakingi, kad su Politika ir ją įgyvendinančiais Bendrovės vidaus dokumentais būtų tinkamai supažindinti pavaldūs Darbuotojai.
9. Bendrovės Darbuotojai privalo būti susipažinę su Politika ir laikytis jos nuostatų.
10. Bendrovės Vadovybė yra paskyrusi nepriklausomą Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytoją, kuris:

 • yra atsakingas už šios Politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos pagal standarto ISO 37001 reikalavimus įgyvendinimą Bendrovėje;
 • administruoja konfidencialią skaidrumo liniją skaidrumas@birzuranga.lt;
 • teikia Bendrovės Vadovybei ataskaitas apie Antikorupcijos vadybos sistemos veiksmingumą.

11. Siekiant užtikrinti Politikos nuostatų įgyvendinimą, korupcijos prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, Bendrovėje veikia skaidrumo linija skaidrumas@birzuranga.lt , tel. Nr. +37061834204 (Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas Juozas Petronis, 9.00-16.00 val.) Šia linija tiek Bendrovės darbuotojai, tiek kitos išorės šalys gali pranešti apie pagrįstai įtariamą ir faktinę korupciją arba apie bendrovės antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimą. Bendrovė garantuoja pranešėjų konfidencialumą bei imasi visų priemonių, kad jie būtų apsaugoti nuo bet kokių neigiamų pasekmių.
12. Nustačius bet kokias galimas korupcijos apraiškas ar gavus pranešimą apie korupcinio pobūdžio pažeidimus Bendrovėje, taip pat Politikos, antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimus, Bendrovėje sudaroma nepriklausoma komisija šioms apraiškoms ir pažeidimams ištirti, įvertinti ir sprendimams priimti.
13. Bendrovėje nustačius Politikos nuostatų neatitinkančius korupcinius veiksmus, į kuriuos įsitraukę Bendrovės Darbuotojai, nedelsiant imamasi drausminamųjų priemonių, įskaitant nušalinimą nuo einamų pareigų ar funkcijų vykdymo, atšaukimą iš pareigų, atleidimą iš darbo arba darbo sutarties nutraukimą. Esant nusikalstamos veikos ar kitų teisės aktų pažeidimų požymiams, Bendrovė praneša kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
14. Informacija apie Politikos įgyvendinimą yra analizuojama kasmetiniuose Vadovybės susirinkimuose


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


15. Ši Politika peržiūrima kasmet, įvertinant jos tinkamumą.
16. Politiką, jos priedus ir pakeitimus tvirtina Bendrovės Valdyba.

PATVIRTINTA
UAB „Biržų ranga“
2021 m. gegužės 28 d.
Valdybos posėdžio sprendimu Nr. 5